Αριστοτέλους αποφθέγματα (Επιλογή)

Η μόρφωση και η άσκηση της αρετής οδηγούν προπαντός σε έντιμη ζωή. 

Πρός ζωήν αγαθήν, ή παιδεία καί ή αρετή μάλιστα άγουσιν. 

*****
Η  μόρφωση και η ηθική, αυτά σχεδόν είναι που κάμνουν τον άνθρωπο σπουδαίο, αλλά και
δημιουργούν τον (έξοχο) πολιτικό και τον (καλό) ηγεμόνα.

Παιδεία καί έθη ταύτα σχεδόν τά ποιούντα σπουδαίον άνδρα, καί τά ποιούντα πολιτικόν καί
βασιλικόν.

*****
Με κόπο αποκτά κανείς τις γνώσεις. 

Μετά πόνου η μάθησις.

*****
Η γνωριμία με τον εαυτό μας είναι αρχή της ανθρώπινης σοφίας

Τό γνώναι εαυτόν αρχή σοφίας ανθρωπίνης.

*****
Είναι αδύνατο να ευτυχεί όποιος δεν ασχολείται με καμιά εργασία. 

Αδύνατον τόν μηδέν πράττοντα πράττειν εύ.

*****
Οπου υπάρχει άμιλλα, εκεί υπάρχει και νίκη. 

Ενθα γάρ άμιλλα, ενταύθα καί νίκη εστίν.(Προς Δημόνικον)

*****
Η ηθική έχει τις ρίζες της στις συνήθειες. 

Η ηθική έξ'έθους περιγίνεται.

*****
Ολη η ζωή των ανθρώπων ρυθμίζεται από τη φύση και τους νόμους.

 Απας ό βίος τών ανθρώπων φύσει καί νόμοις διοικείται.

*****
Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι κοινωνικό πλάσμα. 

Ανθρωπος φύσει πολιτικόν ζώον.

*****
Αρετές του νέου είναι η σύνεση κι η ανδρεία

Ψυχής δέ σωφροσύνη καί ανδρεία αρεταί νέου.

*****
Ο νέος δεν είναι έμπειρος, γιατί η εμπειρία αποκτάται μετά πολύ χρόνο

Νέος δ'έμπειρος ούκ έστιν, πλήθος γάρ χρόνου ποιεί τήν εμπειρίαν
.
*****
Ολες γενικά οι αρετές βρίσκονται μέσα στη δικαιοσύνη. 

Εν δέ δικαιοσύνη συλλήβδην πάσ'αρετή εστί.

*****
Η δικαιοσύνη είναι μεγάλο κοινωνικό αγαθό. 

Μέγιστον πολιτικόν αγαθόν τό δίκαιον.

*****
Στους νόμους στηρίζεται η σωτηρία της πόλης. 

Εν γάρ τοίς νόμοις εστίν ή σωτηρία τής πόλεως.

*****
Οπως ακριβώς το σώμα, όταν στερηθεί της ψυχής,πεθαίνει, έτσι και η πόλη, όταν δεν υπάρχουν
νόμοι, διαλύεται.

Ωσπερ σώμα στερηθέν ψυχής πίπτει, ούτω καί πόλις, μή όντων νόμων, καταλύεται.

*****
Ανδρείος δεν είναι μόνο ο κατανικών τους εχθρούς, αλλά και ο υπερισχύων των ηδονών - των
διαφόρων πειρασμών.

Ανδρείος ου μόνον ο των πολεμίων, αλλά και ο των ηδονών κρατών.

*****

Συλλογή Αρχαίων Φιλοσόφων